Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Belgijski sąd gospodarczy kieruje wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego do TSUE w sprawie IAB TCF
Status prawnika/kancelarii prawnej w kontekście ochrony danych osobowych
Kto jest administratorem a kto procesorem w procesie przetwarzania danych
Administrator danych i przetwarzający w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Naruszenia przez szpital przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
Administrator danych wobec danych osobowych przetwarzanych w badaniu klinicznym
Przekazanie danych osobowych firmie IT a zgoda klientów
Kto jest administratorem danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2015 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 maja 2014 r.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2006 r.

Administrator danych osobowych – ustawa i definicja

Zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych pojęcie administrator danych osobowych oznacza jednostkę organizacyjną, organ lub podmiot decydujący o celach i środkach związanych z przetwarzaniem danych. Ustawa ta szczegółów określa podstawowe zadania i obowiązki administratora danych osobowych, do których można zaliczyć przede wszystkim legalność, adekwatność i celowość oraz stosowanie środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących ochronę przetwarzania danych osobowych właściwą do zagrożeń oraz kategorii danych, które zostały objęte ochroną. Administrator danych osobowych w opinii GIODO, ma zapewnić zabezpieczenie danych przed ich utratą, uszkodzeniem, zabraniem przez osobę nieupoważnioną oraz udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Pracodawca jako administrator danych osobowych w firmie

Obowiązek prowadzenia akt osobowych dotyczy również dokumentów zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Zawarte w aktach dane osobowe dotyczące pracowników podlegają ochronie, co szczegółowo reguluje ustawa o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa pracy W celu zapewnienia właściwego nadzoru nad zapieczeniem danych pracowników firma może powołać administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), w przyszłości inspektora ochrony danych. Od stycznia 2015 r. zakres zadań administratora bezpieczeństwa informacji jest szczegółowo określony.