Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

 

Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako centralnego organu administracji rządowej zostały ustanowione z dniem 14 stycznia 2006 r. na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji.

 

Prezes UKE przejął wszystkie dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP), a także niektóre kompetencje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

 

Na stanowisko Prezes UKE jest powoływany i odwoływany przez Sejm za zgodą Senatu, a kadencja trwa 5 lat. Nadzór nad Prezesem UKE sprawuje Minister Administracji i Cyfryzacji.

 

Do najważniejszych kompetencji Prezesa UKE należą m. in. wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania i świadczenia usług telekomunikacyjnych, wspieranie rozwoju wewnętrznego rynku telekomunikacyjnego a także wykonywanie zadań z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki w zakresie zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych,  zasobów numeracji i kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektronicznej.

 

Prezes UKE zajmuje się także wykonywaniem zadań z zakresu regulacji działalności pocztowej określonych w ustawie, podejmuje interwencje w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

 

Prezes UKE rozstrzyga spory między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi  w zakresie ujętym w ustawie, współpracuje z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom operatorów pocztowych i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

 

Aktualnie funkcję Prezesa UKE pełni Magdalena Gaj.

 

Oficjalna strona UKE znajduje się pod adresem www.uke.gov.pl.