Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Regulamin

Regulamin korzystania z odoserwis.pl
z dnia 19 listopada 2015 r.

  

§ 1

Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca ustala niniejszym „Regulamin korzystania z odoserwis.pl”, dalej zwany Regulaminem, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

§ 2

Odoserwis.pl jest serwisem internetowym (dalej zwanym Serwisem), którego usługodawcą jest JDS Consulting sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelniczej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315726, NIP 1132742035.

 

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 4

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Hasło - ciąg znaków umożliwiający zalogowanie do Konta.

4. Konto – indywidualny, imienny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór danych w Serwisie Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje podane przez Usługobiorcę w wyniku Rejestracji oraz informacje o Usłudze; konto umożliwia korzystanie przez Usługobiorcę z udostępnianych przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu, w tym z Usług. Konto przypisane jest do jednej osoby wskazanej przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji.

5. Login - adres e-mail Usługobiorcy, podawany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji niezbędny do uzyskania dostępu do Konta.

6. Usługa - usługa odpłatna lub nieodpłatna świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

8. Usługodawca – JDS Consulting sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie (kod 04-212), przy ul. Gorzelniczej 9.

9. Rejestracja  - czynność faktyczna dokonywana przez Usługobiorcę z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z określonych w Serwisie Usług wymagających Rejestracji.

10. Regulamin – niniejszy regulamin wraz załącznikami określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy.

11. Serwis – odoserwis.pl dedykowany dla osób zajmujących się zawodowo problematyką ochrony danych osobowych.

12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy  Usługodawcą i Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie Usługi.

 

§ 5

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące rodzaje Usług:

1. „Dostęp do bezpłatnych publikacji”  – usługa bezpłatna, polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych za pośrednictwem Serwisu, która umożliwia przeglądanie, odczyt, zaznaczenie lub wydruk przez Usługobiorców publikacji udostępnianych bezpłatnie (min.: tekstów, zdjęć, grafik, danych, wzorów, prezentacji, sond itd.);

2. „Dostęp do pełnej treści Serwisu”, usługa płatna, polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych za pośrednictwem Serwisu, która umożliwia:

- przeglądanie, odczyt i wydruk publikacji udostępnianych bezpłatnie i płatnie (min.: tekstów, zdjęć, grafik, danych, filmów, prezentacji, sond itd.),

- dostęp do wzorów dokumentów oraz możliwość ich pobierania,

- dostęp do aktów prawnych, decyzji i orzeczeń,

- dostęp do prezentacji szkoleniowych,

- dostęp do Konta,

- automatyczne przechowywanie historii przeglądanych treści,

- dodawanie wybranych treści do ulubionych,

- dostęp do kalendarza szkoleń,

- otrzymywanie powiadomień o nowościach w Serwisie.

3. „Zakup Usługi” – usługa bezpłatna umożliwiająca dokonanie zakupu Usług płatnych.

 

§ 6

1. Do korzystania z Usług niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowano:

a) system operacyjny Windows XP,

b) przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji 42, Chrome w wersji 46, Internet Explorer w wersji 11.

c) ponadto wymagany jest dostęp do konta poczty elektronicznej.

2. Dla prawidłowego przeprowadzenia Rejestracji oraz korzystania z Serwisu wymagane jest aby przeglądarka Usługobiorcy akceptowała pliki typu cookies. W przeciwnym razie Rejestracja lub korzystanie z Usług może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookies zostały zawarte w Polityce cookies Serwisu.

3. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.

4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

6. Usługobiorca ma obowiązek podawania swoich aktualnych danych niezbędnych do właściwego korzystania z Serwisu i rozliczania należności z tytułu korzystania z Serwisu. W szczególności jest obowiązany do podawania swoich aktualnych danych w formularzach rejestracyjnych, a w przypadku zmian danych do ich aktualizacji.

7. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności danych przechowywanych przez Usługobiorcę.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu. W przypadku planowanej przerwy, Usługobiorcy zostaną o tym wyraźnie poinformowani na stronie www.odoserwis.pl.

 

§ 7

1. Cennik Usług płatnych jest umieszczony na stronach Serwisu i stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Usługobiorcę obowiązuje cena wskazana dla danego rodzaju Usługi obowiązująca w chwili zamówienia Usługi.

3. Aktualny na chwilę składania zamówienia cennik jest częścią umowy zawieranej przez Usługobiorcę i Usługodawcę.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępnianych Usług.

5. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług i ich zakresu. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do Usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian.

6. Usługa płatna nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej.

 

§ 8

1. Usługa płatna może zostać opłacona:

a) za pomocą przelewu bankowego,

b) za pomocą przekazu pocztowego,

c) poprzez systemy płatności elektronicznej Dotpay.pl.

2. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu Dotpay.pl obsługiwanego przez: Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska, KRS 0000296760, NIP: 6342661860, REGON: 240770255.

3. Płatności za pośrednictwem systemu Dotpay S.A., w zależności od ich dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tego sposobu płatności przez obsługujący podmiot, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemu; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Dotpay S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

4. W przypadku przekazu bankowego lub przekazu pocztowego płatności należy dokonać na rachunek bankowy numer 69 1090 1753 0000 0001 1035 7206.

5. W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.

6. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury. E-faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany przy Rejestracji.

7. W przypadku, gdy Usługobiorca chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w takim przypadku zobowiązany jest przesłać wniosek na adres cok@odoserwis.pl i podać dane niezbędne do wystawienia dokumentu faktury oraz Login w Serwisie.

 

§ 9

1. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie, kliknięcie w sondę).

2. Zawarcie umów o świadczenie Usług odpłatnych wymaga Rejestracji w Serwisie.

3. Usługodawca rozpocznie świadczenie  Usługi odpłatnej po wpłynięciu należnej kwoty na rachunek bankowy Usługodawcy, a w przypadku płatności za pośrednictwem systemu Dotpay S.A. po zaksięgowaniu płatności przez Dotpay S.A.

4. Utworzone w procesie Rejestracji w Serwisie Konto oraz Login mają charakter indywidualny i są przypisane tylko do jednej osoby. Usługobiorca może  posiadać wiele indywidualnych Kont, które mają odmienny Login i Hasło.

5. Z Konta korzystać może wyłącznie jedna osoba, wskazana w procesie Rejestracji. Korzystanie z Konta przez więcej niż jedną osobę, lub udostępnienie danych dostępowych do Konta innej osobie niż wskazana w procesie Rejestracji stanowi naruszenie Regulaminu.

 

§ 10

1. Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celach zgodnego z Regulaminem świadczenia Usługi drogą elektroniczną, Rejestracji, rozliczenia Usługi, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi oraz rozpatrzenia reklamacji. Zakres danych niezbędnych do świadczenia Usługi wymagających Rejestracji dla Kont firma/instytucja obejmuje: imię, nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, nazwa firmy, adres firmy, NIP, dla Kont klient indywidualny: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne (adres IP, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usługi, informacja o skorzystaniu z Usługi) na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie.

2. Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest wymagane na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorców, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W szczególności są to stosowane szyfrowane łącza połączone z rozpoznawaniem (uwierzytelnianiem) Usługobiorców.

4. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorcy jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do wykorzystania danych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Usługodawca powiadomi usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

 

§ 11

1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone w ramach materiałów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, jak w szczególności wszelkiego rodzaju interpretacje, porady, wyjaśnienia, wzory dokumentów mają charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią one gotowych rozwiązań w indywidualnej sprawie i nie zastąpią porad eksperta wydanych w oparciu o indywidualną analizę. Treści w Serwisie są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się wzorami udostępnianych dokumentów.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

 

§ 12

1. Aby zarejestrować się i złożyć zamówienie na wybraną Usługę należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin.

2. Usługobiorca ma prawo wglądu do danych podanych w formularzu rejestracyjnym, a w razie potrzeby zmiany danych, Usługobiorcy przysługuje prawo do ich zmiany. W celu zmiany informacji podanych w formularzu należy:

a) zalogować się w Serwisie i przejść do Moje Konto;

b) następnie wybrać zakładkę Edycja konta - gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone do wniosku przy zawieraniu umowy;

c) po dokonaniu zmian Usługobiorca zatwierdza je poprzez wybranie opcji Zapisz.

3. Po zmianie danych dotyczących Loginu, przy kolejnym dostępie do Konta obowiązuje nowy Login.

 

§ 13

1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Usługodawcy.

2. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Utwory znajdujące się w Serwisie w całości jak i w części (artykuł, opinia prawna, odpowiedź, wzór dokumentu, prezentacja i inne treści) mogą być wykorzystywane, w tym utrwalane i kopiowane jedynie do użytku wewnętrznego Usługobiorcy, z ograniczeniami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Żaden z utworów w całości jak i w części (artykuł, opinia prawna, odpowiedź, wzór dokumentu, prezentacja i inne treści) znajdujący się na stronie Serwisu, a także pobrany przez Usługobiorcę w ramach świadczonych Usług, nie może być:

a) rozpowszechniany, w tym poprzez: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, zamieszczenie w Internecie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

b) przekazywany osobom trzecim, wprowadzany do obrotu, użyczany lub najmowany, płatnie jak i bezpłatnie.

5. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części niezgodnie z postanowieniami Regulaminu jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności karnej.

 

§ 14

1. Odpowiedzialność Usługodawcy za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Usługobiorcą jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Usługobiorcę wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usług

2. Ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy:

a) konsumentów,

b) przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.

 

§ 15

1. Reklamacje dotyczące Usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres cok@odoserwis.pl.

2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe:

a) w przypadku Usług wymagających Rejestracji - nazwę Konta (Login) Usługobiorcy;

b) w innych przypadkach  imię, nazwisko i adres e-mail Usługobiorcy.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w formie elektronicznej w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

6. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w ust. 4, wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego lub adres e-mail będący nazwą Konta. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).

 

§ 16

1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

2. Umowa o świadczenie odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu na  jaki została opłacona.

3. Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 przed upływem wskazanego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej cok@odoserwis.pl. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego można skorzystać stanowi Załącznik do Regulaminu.

5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

6. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług określonego w ust. 4, i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy.

7. Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi i do zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających Rejestracji w Serwisie.

8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć Konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 

§ 17

1. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, lub organizacyjnych, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.

3. Usługobiorcy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu oraz bezpośrednie poinformowanie Usługobiorcy na adres mailowy.

4. Usługi zakupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu, są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu zamówienia Usługi.

5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej cok@odoserwis.pl

6. Usługobiorcy przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

7. Usługobiorca – konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

8. Regulamin wchodzi w życie dnia 19 października 2015 r. i stanowi integralną część zawieranej z Usługodawcą umowy.

 

Załącznik do Regulamin korzystania z odoserwis.pl z dnia 19 listopada 2015 r.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

JDS Consulting sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelniczej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315726, NIP 1132742035

 

Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi (wpisać nazwę usługi):

 

– Data zawarcia umowy:

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

– Data:

*niewłaściwe kreślić