Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Regulamin

Regulamin korzystania z odoserwis.pl
z dnia  26 października 2018 r.

  

§ 1

Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 650 z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszym „Regulamin korzystania z odoserwis.pl”, dalej zwany Regulaminem, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

§ 2

Odoserwis.pl jest serwisem internetowym (dalej zwanym Serwisem), którego usługodawcą jest JDS Consulting sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelniczej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315726, NIP 1132742035.

 

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 4

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1, dalej zw. RODO, przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Hasło - ciąg znaków umożliwiający zalogowanie do Konta.

4. Konto – indywidualny, imienny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór danych w Serwisie Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje podane przez Usługobiorcę w wyniku Rejestracji oraz informacje o Usłudze; konto umożliwia korzystanie przez Usługobiorcę z udostępnianych przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu, w tym z Usług. Konto przypisane jest do jednej osoby wskazanej przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji.

5. Login - adres e-mail Usługobiorcy, podawany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji niezbędny do uzyskania dostępu do Konta.

6. Usługa - usługa odpłatna lub nieodpłatna świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

8. Usługodawca – JDS Consulting sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie (kod 04-212), przy ul. Gorzelniczej 9.

9. Rejestracja - czynność faktyczna dokonywana przez Usługobiorcę z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z określonych w Serwisie Usług wymagających Rejestracji.

10. Regulamin – niniejszy regulamin wraz załącznikami określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy.

11. Serwis – odoserwis.pl dedykowany dla osób zajmujących się zawodowo problematyką ochrony danych osobowych.

12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy  Usługodawcą i Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie Usługi.

 

§ 5

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące rodzaje Usług:

1. „Dostęp do bezpłatnych publikacji”  – usługa bezpłatna, polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych za pośrednictwem Serwisu, która umożliwia przeglądanie, odczyt, zaznaczenie lub wydruk przez Usługobiorców publikacji udostępnianych bezpłatnie (min.: tekstów, zdjęć, grafik, danych, wzorów, prezentacji, sond itd.);

2. „Dostęp do pełnej treści Serwisu”, usługa płatna, polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych za pośrednictwem Serwisu, która umożliwia:

- przeglądanie, odczyt i wydruk publikacji udostępnianych bezpłatnie i płatnie (min.: tekstów, zdjęć, grafik, danych, filmów, prezentacji, sond itd.),

- dostęp do wzorów dokumentów oraz możliwość ich pobierania,

- dostęp do aktów prawnych, decyzji i orzeczeń,

- dostęp do prezentacji szkoleniowych,

- dostęp do Konta,

- automatyczne przechowywanie historii przeglądanych treści,

- dodawanie wybranych treści do ulubionych,

- dostęp do kalendarza szkoleń,

- otrzymywanie powiadomień o nowościach w Serwisie.

3. „Zakup Usługi” – usługa bezpłatna umożliwiająca dokonanie zakupu Usług płatnych.

 

§ 6

1. Do korzystania z Usług niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowano:

a) system operacyjny Windows XP,

b) przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji 42, Chrome w wersji 46, Internet Explorer w wersji 11.

c) ponadto wymagany jest dostęp do konta poczty elektronicznej.

2. Dla prawidłowego przeprowadzenia Rejestracji oraz korzystania z Serwisu wymagane jest aby przeglądarka Usługobiorcy akceptowała pliki typu cookies. W przeciwnym razie Rejestracja lub korzystanie z Usług może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookies zostały zawarte w Polityce cookies Serwisu.

3. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.

4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

6. Usługobiorca ma obowiązek podawania swoich aktualnych danych niezbędnych do właściwego korzystania z Serwisu i rozliczania należności z tytułu korzystania z Serwisu. W szczególności jest obowiązany do podawania swoich aktualnych danych w formularzach rejestracyjnych, a w przypadku zmian danych do ich aktualizacji.

7. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności danych przechowywanych przez Usługobiorcę.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu. W przypadku planowanej przerwy, Usługobiorcy zostaną o tym wyraźnie poinformowani na stronie www.odoserwis.pl.

 

§ 7

1. Cennik Usług płatnych jest umieszczony na stronach Serwisu i stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Usługobiorcę obowiązuje cena wskazana dla danego rodzaju Usługi obowiązująca w chwili zamówienia Usługi.

3. Aktualny na chwilę składania zamówienia cennik jest częścią umowy zawieranej przez Usługobiorcę i Usługodawcę.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępnianych Usług.

5. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług i ich zakresu. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do Usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian.

6. Usługa płatna nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej.

 

§ 8

1. Usługa płatna może zostać opłacona:

a) za pomocą przelewu bankowego,

b) za pomocą przekazu pocztowego,

c) poprzez systemy płatności elektronicznej Dotpay.pl.

2. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu Dotpay.pl obsługiwanego przez: Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska, KRS 0000296760, NIP: 6342661860, REGON: 240770255.

3. Płatności za pośrednictwem systemu Dotpay S.A., w zależności od ich dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tego sposobu płatności przez obsługujący podmiot, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemu; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Dotpay S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

4. W przypadku przekazu bankowego lub przekazu pocztowego płatności należy dokonać na rachunek bankowy numer 69 1090 1753 0000 0001 1035 7206.

5. W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.

6. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury. E-faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany przy Rejestracji.

7. W przypadku, gdy Usługobiorca chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w takim przypadku zobowiązany jest przesłać wniosek na adres cok@odoserwis.pl i podać dane niezbędne do wystawienia dokumentu faktury oraz Login w Serwisie.

 

§ 9

1. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie, kliknięcie w sondę).

2. Zawarcie umów o świadczenie Usług odpłatnych wymaga Rejestracji w Serwisie.

3. Usługodawca rozpocznie świadczenie  Usługi odpłatnej po wpłynięciu należnej kwoty na rachunek bankowy Usługodawcy, a w przypadku płatności za pośrednictwem systemu Dotpay S.A. po zaksięgowaniu płatności przez Dotpay S.A.

4. Utworzone w procesie Rejestracji w Serwisie Konto oraz Login mają charakter indywidualny i są przypisane tylko do jednej osoby. Usługobiorca może  posiadać wiele indywidualnych Kont, które mają odmienny Login i Hasło.

5. Z Konta korzystać może wyłącznie jedna osoba, wskazana w procesie Rejestracji. Korzystanie z Konta przez więcej niż jedną osobę, lub udostępnienie danych dostępowych do Konta innej osobie niż wskazana w procesie Rejestracji stanowi naruszenie Regulaminu.

 

§ 10

1. Usługodawca na podstawie RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celach zgodnego z Regulaminem świadczenia Usługi drogą elektroniczną, Rejestracji, rozliczenia Usługi, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi oraz rozpatrzenia reklamacji. Zakres danych niezbędnych do świadczenia Usługi wymagających Rejestracji dla Kont firma/instytucja obejmuje: imię, nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, nazwa firmy, adres firmy, NIP, dla Kont klient indywidualny: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne (adres IP, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usługi, informacja o skorzystaniu z Usługi) na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie.

2. Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest wymagane na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych. Prawa Usługobiorców mogą być ograniczone na podstawie obowiązujących krajowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Przysługujące Usługobiorcom prawa można wykonywać pisząc na adres e-mail: cok@odoserwis.pl lub wysyłając pismo na adres ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa.

4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorców, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W szczególności są to stosowane szyfrowane łącza połączone z rozpoznawaniem (uwierzytelnianiem) Usługobiorców.

5.Dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, lecz nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe Usługobiorców będą przekazywane dostawcom usług przechowywania danych oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia informatycznego. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z danych osobowych, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Usługodawcę.

7. Dane osobowe Usługobiorców pozyskane w związku z zawarciem umowy są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz przepisów rachunkowych. W sytuacji, gdy Usługodawca nie musi już dłużej przetwarzać danych osobowych zostaną one usunięte z systemów informatycznych, chyba że obowiązek ich dalszego przechowywania wynika z obowiązujących przepisów prawa.

8. W uzasadnionych przypadkach, Usługobiorcy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Decyzje dotyczące Usługobiorców nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

10.. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do wykorzystania danych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Usługodawca powiadomi usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

 

§ 11

1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone w ramach materiałów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, jak w szczególności wszelkiego rodzaju interpretacje, porady, wyjaśnienia, wzory dokumentów mają charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią one gotowych rozwiązań w indywidualnej sprawie i nie zastąpią porad eksperta wydanych w oparciu o indywidualną analizę. Treści w Serwisie są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się wzorami udostępnianych dokumentów.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

 

§ 12

1. Aby zarejestrować się i złożyć zamówienie na wybraną Usługę należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin.

2. Usługobiorca ma prawo wglądu do danych podanych w formularzu rejestracyjnym, a w razie potrzeby zmiany danych, Usługobiorcy przysługuje prawo do ich zmiany. W celu zmiany informacji podanych w formularzu należy:

a) zalogować się w Serwisie i przejść do Moje Konto;

b) następnie wybrać zakładkę Edycja konta - gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone do wniosku przy zawieraniu umowy;

c) po dokonaniu zmian Usługobiorca zatwierdza je poprzez wybranie opcji Zapisz.

3. Po zmianie danych dotyczących Loginu, przy kolejnym dostępie do Konta obowiązuje nowy Login.

 

§ 13

1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Usługodawcy.

2. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.).

3. Utwory znajdujące się w Serwisie w całości jak i w części (artykuł, opinia prawna, odpowiedź, wzór dokumentu, prezentacja i inne treści) mogą być wykorzystywane, w tym utrwalane i kopiowane jedynie do użytku wewnętrznego Usługobiorcy, z ograniczeniami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Żaden z utworów w całości jak i w części (artykuł, opinia prawna, odpowiedź, wzór dokumentu, prezentacja i inne treści) znajdujący się na stronie Serwisu, a także pobrany przez Usługobiorcę w ramach świadczonych Usług, nie może być:

a) rozpowszechniany, w tym poprzez: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, zamieszczenie w Internecie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

b) przekazywany osobom trzecim, wprowadzany do obrotu, użyczany lub najmowany, płatnie jak i bezpłatnie.

5. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części niezgodnie z postanowieniami Regulaminu jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności karnej.

 

§ 14

1. Odpowiedzialność Usługodawcy za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Usługobiorcą jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Usługobiorcę wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usług.

2. Ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy:

a) konsumentów,

b) przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.

 

§ 15

1. Reklamacje dotyczące Usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres cok@odoserwis.pl.

2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe:

a) w przypadku Usług wymagających Rejestracji - nazwę Konta (Login) Usługobiorcy;

b) w innych przypadkach  imię, nazwisko i adres e-mail Usługobiorcy.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w formie elektronicznej w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

6. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w ust. 4, wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego lub adres e-mail będący nazwą Konta. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).

 

§ 16

1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

2. Umowa o świadczenie odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu na  jaki została opłacona.

3. Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 przed upływem wskazanego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej cok@odoserwis.pl. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego można skorzystać stanowi Załącznik do Regulaminu.

5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

6. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług określonego w ust. 4, i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy.

7. Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi i do zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających Rejestracji w Serwisie.

8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć Konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 

§ 17

1. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, lub organizacyjnych, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.

3. Usługobiorcy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu oraz bezpośrednie poinformowanie Usługobiorcy na adres mailowy.

4. Usługi zakupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu, są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu zamówienia Usługi.

5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej cok@odoserwis.pl

6. Usługobiorcy przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

7. Usługobiorca – konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

8. Regulamin wchodzi w życie dnia 26 października 2018 r. i stanowi integralną część zawieranej z Usługodawcą umowy.

 

Załącznik do Regulaminu korzystania z odoserwis.pl z dnia 26 października 2018 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

JDS Consulting sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelniczej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315726, NIP 1132742035

Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi (wpisać nazwę usługi):

– Data zawarcia umowy:

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

– Data:

*niewłaściwe skreślić