Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Prezes Urzędu Ochrony Danych jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych oraz organem, który przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Z dniem 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i przejął jego niektóre zadania i kompetencje.

Na Prezesa UODO zostały nałożone także nowe obowiązki, które dotychczas nie należały do zadań wykonywanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. wprowadza zasadę, iż postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych jest prowadzone przez Prezesa Urzędu.

Do uprawnień Prezesa UODO należy nakładanie, w drodze decyzji, administracyjnych  kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. W określonych przypadkach Prezes Urzędu może wydać postanowienie o zastosowanie środka tymczasowego.

 

Kolejnym zadaniem nałożonym na PUODO jest stworzenie mechanizmu certyfikacji dla organizacji, tj. opracowanie kryteriów certyfikacji oraz zasad ewentualnego cofnięcia certyfikacji.

 

Prezes Urzędu również zatwierdza kodeksy postępowania opracowywane i opiniowane na zasadach określonych w RODO oraz  ogłasza w komunikacie wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony.

 

Ponadto Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzi system, który umożliwia zgłaszanie administratorom naruszeń danych osobowych, opiniuje   przedstawiane założenia i projekty aktów prawnych dotyczące danych osobowych w drodze decyzji zatwierdza wiążące reguły korporacyjne oraz udziela zezwolenia. Oprócz tego, do Prezesa Urzędu  wysyła się, zawiadamienie  podmiot, który wyznaczył  inspektora ochrony danych o tym.

 

Prezesa UODO powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na 4-letnią kadencję.

 

W pierwszej kadencji Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych była doktor nauk prawnych Edyta Bielak–Jomaa.

 

Obecnie Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest Jan Nowak.

 

Oficjalna strona PUODO  znajduje się pod adresem: www.uodo.gov.pl