Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wzory dokumentów

Formularz dla udokumentowania naruszenia danych osobowych
Rejestr naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych oraz działań korygujących i zapobiegawczych
Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
Upoważnienie dla Inspektora ochrony danych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Wzór kwestionariusza oceny bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych
Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
Rejestr czynności przetwarzania
Procedura wyznaczenia inspektora ochrony danych
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
Klauzula zgody w związku z przesyłaniem informacji handlowych
Klauzula zgody w związku z przetwarzaniem danych w celach marketingowych
Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę przystępującą do dobrowolnych świadczeń medycznych
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej
Opis przepływu danych pomiędzy systemami służącymi do przetwarzania danych osobowych

Ochrona danych osobowych – dokumentacja

Przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych stanowi jedno z najważniejszych zadań każdego administratora. Obowiązek ten reguluje ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dokumentacja, w myśl tych regulacji prawnych dotycząca ochrony danych osobowych powinna zawierać m.in.: politykę bezpieczeństwa, ewidencję upoważnień, sprawozdania ze sprawdzenia oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi.

Wzory dokumentów ochrony danych osobowych

W Odoserwis.pl publikujemy wzory dokumentów ochrony danych osobowych, które mogą być wykorzystywane m.in. w firmach, przez administratorów danych. Prezentowana dokumentacja, która dotyczy tak ważnej kwestii, jaką jest ochrona danych osobowych, została przygotowana przez ekspertów-praktyków Odoserwis.pl, posiadających wieloletnie doświadczenie w tej tematyce. Wzory dokumentów można pobrać oraz wykorzystać. Wśród nich znajdują się między innymi takie szablony, jak:

  • wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

  • wzór rejestru zbiorów danych,

  • wzór protokołu z oględzin,

  • wzór protokołu odebrania ustnych wyjaśnień,

  • wzór notatki z czynności podjętych w ramach sprawdzenia realizowanego przez ABI,

  • oświadczenie o zapoznaniu z przepisami o ochronie danych osobowych,

  • klauzula zgody w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych,

  • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

  • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

  • wzór polityki bezpieczeństwa.