Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Planowane zmiany w prawie pracy wynikające z wdrożenia RODO i ich konsekwencje
Kontrola prywatnych narzędzi pracownika użytych w miejscu pracy wbrew regulacjom pracodawcy
Kontrola sprzętu i narzędzi udostępnionych przez pracodawcę
Zakres dopuszczalnej kontroli pracownika przez pracodawcę
Potwierdzanie przez telefon danych kredytobiorcy przez bank u pracodawcy
Przetwarzanie danych wrażliwych pracowników w związku z obowiązkami ciążącymi na pracodawcy w razie wystąpienia zdarzenia, które może być uznane za wypadek przy pracy
Okres przechowywania dokumentacji ze szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Udostępnianie danych podmiotom leczniczym w związku ze świadczeniem opieki zdrowotnej medycyny pracy
Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Legalność przetwarzania danych osobowych kandydatów
Wykorzystanie danych osobowych udostępnionych na stronie internetowej w celach rekrutacyjnych
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Udostępnienie kopii karty wynagrodzeń przez wójta gminy
Przekazanie na wniosek kserokopii dokumentów dotyczących kandydata na stanowisko urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego
Zakres informacji dotyczących pracownika a definicja danych osobowych
Weryfikacja poziomu spełnienia wymogów z zakresu ochrony danych osobowych w procesach rekrutacji
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Udostępnienie członkom spółdzielni do wglądu danych zawartych w aktach osobowych pracowników