Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy - polska wersja językowa

29/07/2021

Wytyczne Do Rodo, Wytyczne Dotyczące Ochrony Danych Osobowych,

Pełna treść wytycznych z dnia 28 stycznia 2021 roku Komitetu Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych w sprawie rozpoznawania twarzy. Dokument dotyczy zastosowań technologii rozpoznawania twarzy, w tym technologii rozpoznawania twarzy na żywo.


28 stycznia 2021 r.

T-PD(2020)03rev4

 

KOMITET KONSULTACYJNY KONWENCJI O OCHRONIE OSÓB W ZWIĄZKU Z AUTOMATYCZNYM PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

KONWENCJA 108

Wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy

 

Rozpoznawanie twarzy to automatyczne przetwarzanie obrazów cyfrowych zawierających twarze osób w celu identyfikacji lub weryfikacji tych osób za pomocą szablonów twarzy.

 

Wrażliwość informacji o charakterze biometrycznym została wyraźnie uznana poprzez włączenie danych jednoznacznie identyfikujących osobę do szczególnych kategorii danych w art. 6 zaktualizowanej Konwencji o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanej dalej „Konwencją 108+ ”).

 

Kontekst przetwarzania obrazów ma znaczenie dla określenia wrażliwego charakteru danych, ponieważ nie każde przetwarzanie obrazów wiąże się z przetwarzaniem danych wrażliwych. Obrazy będą objęte definicją danych biometrycznych tylko wtedy, gdy będą przetwarzane za pomocą specjalnego środka technicznego, który pozwala na jednoznaczną identyfikację lub uwierzytelnienie osoby fizycznej.

 

Niniejsze wytyczne dotyczą zastosowań technologii rozpoznawania twarzy, w tym technologii rozpoznawania twarzy na żywo. Zastosowania tej technologii są liczne i zróżnicowane, a niektóre z nich mogą poważnie naruszać prawa osób, których dane dotyczą. Akty prawne zezwalające na szeroki nadzór nad jednostkami mogą być sprzeczne z prawem do poszanowania życia prywatnego.

 

Integracja technologii rozpoznawania twarzy z istniejącymi systemami nadzoru stwarza poważne zagrożenie dla prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, a także dla innych praw podstawowych, ponieważ korzystanie z tych technologii nie zawsze wymaga świadomości lub współpracy osób, których dane biometryczne są przetwarzane, biorąc pod uwagę na przykład możliwość dostępu do cyfrowych obrazów osób w Internecie.

 

Aby zapobiec takim naruszeniom, Strony Konwencji 108+ powinny zapewnić, że rozwój i wykorzystywanie technologii rozpoznawania twarzy będą prowadzone z poszanowaniem prawa do prywatności i ochrony danych, wzmacniając w ten sposób prawa człowieka i podstawowe wolności poprzez wdrażanie zasad zapisanych w Konwencji w specyficznym kontekście technologii rozpoznawania twarzy.

 

Niniejsze wytyczne zapewniają zestaw środków odniesienia, których rządy, twórcy technologii rozpoznawania twarzy, producenci, usługodawcy i podmioty stosujące technologie rozpoznawania twarzy powinny przestrzegać i je stosować, aby zapewnić, że nie wpływają one niekorzystnie na godność ludzką, prawa człowieka i podstawowe wolności jakiejkolwiek osoby, w tym prawo do ochrony danych osobowych.

 

Wytyczne mają zakres ogólny i obejmują zastosowania technologii rozpoznawania twarzy w sektorze prywatnym i publicznym. Nie wykluczają, że we właściwych ramach prawnych wymagane będą dalsze środki ochronne, w zależności od przypadku zastosowania. Oceniają różne zastosowania tych technologii w różnych sektorach, biorąc pod uwagę cele tych zastosowań i ich potencjalny wpływ na prawo do ochrony danych i inne prawa podstawowe.

 

Cele egzekwowania prawa oznaczają w niniejszych wytycznych zapobieganie przestępstwom, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie oraz wykonywanie sankcji karnych. Obejmuje to utrzymywanie porządku publicznego przez policję (określane dalej jako „cele egzekwowania prawa”). Pod pojęciem „organy ds. egzekwowania prawa” rozumie się szerzej prokuratury i / lub inne organy publiczne i / lub prywatne upoważnione na mocy prawa do przetwarzania danych osobowych w tych samych celach (zwane dalej „organami ds. egzekwowania prawa”).

 

Żadne z postanowień niniejszych wytycznych nie powinno być interpretowane jako wykluczające lub ograniczające postanowienia Konwencji 108. Wytyczne te uwzględniają również nowe zabezpieczenia przewidziane przez Konwencję 108.

 

Pełna treść wytyczcyh poniżej. Treść tłumaczenia wytycznych pochodzi ze strony uodo.gov.pl

 

 

 

doc

Wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy polska wersja językowa

Pobierz plik [187 KB]
Wytyczne Do Rodo, Wytyczne Dotyczące Ochrony Danych Osobowych,
Wytyczne ws. uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default)
Wytyczne ws. uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default)
Wytyczne EROD (Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR, Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users)
Wytyczne EROD (Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR, Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users)
Aktualizacja Wytycznych dotyczących zgody (Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679)
Aktualizacja Wytycznych dotyczących zgody (Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679)