Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało wyniki konsultacji publicznych w sprawie wdrożenia rozporządzenia UE o usługach cyfrowych (DSA)

06/02/2024

Dsa,

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło pomyślne zakończenie konsultacji publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w ramach której zostanie wdrożona część (podlegających transpozycji) przepisów rozporządzenia o usługach cyfrowych (DSA lub Akt o usługach cyfrowych). Ministerstwo opublikowało kompleksowe podsumowanie wyników konsultacji, prezentując szeroki zakres opinii różnych interesariuszy, w tym izb gospodarczych, organizacji pozarządowych, podmiotów prawnych, organów regulacyjnych, kancelarii prawnych, środowisk akademickich, a nawet Google Polska


Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało wyniki konsultacji publicznych w sprawie wdrożenia rozporządzenia UE o usługach cyfrowych (DSA)

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało wyniki konsultacji publicznych w sprawie wdrożenia rozporządzenia UE o usługach cyfrowych (DSA)

DSA, kluczowy akt prawny w Unii Europejskiej, ma na celu uregulowanie usług cyfrowych, zapewniając ich bezpieczne i odpowiedzialne działanie w nowoczesnym krajobrazie cyfrowym.

 

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji publicznych obejmowały różne obszary tematyczne, odzwierciedlając zakres i złożoność przepisów DSA. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło obszary, na których skupiono się w zgłoszonych uwagach:

 

Uwagi ogólne: Zainteresowane strony przekazały kompleksowe informacje zwrotne na temat wszystkich proponowanych rozwiązań w ramach DSA, oferując spostrzeżenia i zalecenia mające na celu ulepszenie ram regulacyjnych.

 

W konsultacjach wiele podmiotów wyraziło poparcie dla, wskazanego w założeniach, wdrożenia tylko niezbędnych elementów rozporządzenia. Takie stanowisko wyraziły PIIT, Google, ZPP, Lewiatan, Izba Gospodarki Elektronicznej czy SPIDOR. Podkreślano, że maksymalna harmonizacja przepisów pozwoli na rozwój prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego UE. Z drugiej strony jednak w szczegółowej części stanowisk pojawiły się także postulaty dopracowania procedur kontrolno-nadzorczych.

 

Uczestnicy konsultacji poparli założenie, że ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude) jest właściwym aktem, w ramach którego powinna zostać wdrożona część (podlegających transpozycji) przepisów Aktu o usługach cyfrowych (m.in. KIGEiT, Lewiatan, ZAPA). Pojawił się postulat, by nowelizacja uśude obejmowała także przegląd siatki pojęciowej, aby uniknąć jakichkolwiek niespójności między tą ustawą a DSA.

 

W kilku stanowiskach wskazano, że w przypadku nakazów o charakterze transgranicznym kluczowe znaczenie ma weryfikacja, czy nakaz zawiera wszystkie elementy przewidziane w DSA, ale przede wszystkim, czy został wydany przez organ uprawniony w danym państwie członkowskim, innym niż Polska (KIGEiT, PIIT, Lewiatan).

 

Izby gospodarcze (KIGEiT, PIIT, Lewiatan) podkreśliły, że zadania Prezesa UKE wykraczające ponad kwestie związane z telekomunikacją nie mogą być finansowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postaci opłaty telekomunikacyjnej czy też innych opłat ponoszonych przez te podmioty Dlatego dla wykonywania zadań wynikających z DSA powinny zostać określone odrębne źródła finansowania. Zdaniem izb niedopuszczalna byłaby sytuacja, w której obciążenia po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych rosłyby w związku z realizacją przez Prezesa UKE działań niezwiązanych z działalnością telekomunikacyjną.

 

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wskazały na konieczność zapewnienia spójności między wdrożeniem DSA a przyszłą (jak zaznaczyły OZZ, pilną) implementacją do Prawa Autorskiego przepisów dyrektywy 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE.

 

Kilka podmiotów sugerowało w konsultacjach powołanie krajowego organu opiniodawczodoradczego działającego przy Koordynatorze.

 

Właściwe organy i koordynator ds. cyfrowych: Role i obowiązki właściwych organów oraz koordynatora ds. cyfrowych zostały poddane analizie, wraz z sugestiami dotyczącymi optymalizacji ich skuteczności.

 

W wielu stanowiskach wyrażono poparcie dla wyznaczenia Prezesa UKE jako Koordynatora ds. usług cyfrowych (KIGEiT, ZPP, PIKE, PIIT, Lewiatan, Fundacja Open Allies, PIKE, AmCham, CSIRT NASK). W tym aspekcie pojawiły się wskazania, że rozszerzenie zakresu kompetencji regulatora ds. telekomunikacji to trend także w innych państwach, lub też argumentacja, że przyznanie nowych uprawnień jest naturalnym kierunkiem rozwoju kompetencji UKE. Pojawił się postulat (m.in. UKE, UOKiK i KRRiT) rozszerzenia listy organów właściwych o KRRiT i/lub UODO ze względu na zakres tematyczny DSA. Dotyka on bowiem merytorycznie zakresu spraw, którymi zajmują się ci regulatorzy.

 Powszechne było podkreślanie, że koordynator, jak i organ właściwy powinni dysponować odpowiednimi zasobami, aby sprostać stawianym im wymaganiom w nadzorze nad przepisami rozporządzenia. Takie potrzeby wzmocnienia kadrowego i finansowego zgłaszały także UKE i UOKiK, wskazywane w założeniach ustawy jako organy właściwe, które otrzymają nowe zadania wynikające z rozporządzenia.

Jednym z kluczowych zagadnień, na które wskazywano w przesłanych wkładach jest precyzyjne i jasne zdefiniowanie zadań regulatorów UKE i UOKiK, aby ściśle i skutecznie współpracowały ze sobą podczas wykonywania swoich zadań oraz w celu uniknięcia sporów kompetencyjnych, które mogą destabilizująco wpływać na cały system. W tym kontekście pojawiły się także postulaty ustanowienia reguł dotyczących rozstrzygania sporów kompetencyjnych.

Ze względu na obawy o spójność nadzoru i zapobieganie ewentualnym sporom kompetencyjnym, część podmiotów zaproponowała skoncentrowanie kompetencji dotyczących problematyki DSA i innych aktów prawnych dotyczących handlu elektronicznego w jednym organie nadzorczym. Stworzenie takiego organu już teraz bądź docelowo sugerowały m.in. Izba Gospodarki Elektronicznej, Stowarzyszenie Sygnał, Startup Poland, Panoptykon i Kancelaria IT. Pojawiły się propozycje, by taką funkcję pełnił Prezes UKE.

 

Certyfikacja podmiotów na potrzeby pozasądowego rozstrzygania sporów: Przedstawiono zalecenia dotyczące procesu certyfikacji podmiotów, których zadaniem jest ułatwianie pozasądowego rozstrzygania sporów, kluczowego elementu DSA.

 

W kilku stanowiskach zasugerowano rozważenie możliwości realizacji celów w drodze samoregulacji przy wykorzystaniu najlepszych doświadczeń z polskiego rynku, gdzie funkcjonują skuteczne i cieszące się zaufaniem mechanizmy rozstrzygania sporów (KIGEiT, PIIT, IAB, Sygnał).

Fundacja Panoptykon zaproponowała natomiast rozważenie finansowego wsparcia państwa dla tworzenia pozasądowych organów np. przez organizacje non-profit. Alternatywą byłoby powołanie tego pozasądowego organu rozstrzygania sporów przy koordynatorze ds. usług cyfrowych w oparciu o dobre praktyki istniejące w obszarze systemów pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

Status zaufanego sygnalisty: Zainteresowane strony wypowiedziały się na temat kryteriów i procesu przyznawania statusu zaufanego sygnalisty, mając na celu zachęcenie do przejrzystości i odpowiedzialności.

 

Część podmiotów wskazała na istniejące organizacje gotowe do podjęcia się roli podmiotów sygnalizujących w różnych obszarach (m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszeniai.

PIIT poparła przypisanie poszczególnych podmiotów sygnalizujących do określonych obszarów nielegalnych treści (np. treści pornograficzne z udziałem nieletnich, treści terrorystyczne, treści naruszające prawo autorskie etc.).

IAB zaproponowało dodanie w ustawie wdrażającej dodatkowych przepisów proceduralnych dotyczących postępowania w przedmiocie uzyskania statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego (IAB). Z propozycją takiego doprecyzowania w ustawie nie zgodził się ZPP

 

Udostępnianie danych między zweryfikowanymi naukowcami: Zapewnienie odpowiedzialnej wymiany danych między zweryfikowanymi naukowcami było ważnym tematem, zgodnym z zobowiązaniem DSA do wspierania badań i innowacji.

 

Kilka organizacji zaproponowało dodanie odpowiedniego przepisu, aby dane udostępniane tzw. zweryfikowanym badaczom podlegały przetwarzaniu przy zachowaniu należytych zasad bezpieczeństwa (IAB Polska, ZPP).

Szereg podmiotów zasugerowało wskazanie w ustawie, aby przed przyznaniem uprawnień zweryfikowanego badacza polski koordynator ds. usług cyfrowych miał możliwość zasięgania opinii swoich odpowiedników w innych państwach Unii Europejskiej. Ponadto, zaproponowano umożliwienie wymiany informacji z takimi organami, jak Europejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO).

 

Zasady prowadzenia postępowań w przypadku naruszenia obowiązków: W zgłoszonych uwagach omówiono proceduralne aspekty postępowania w przypadku naruszenia obowiązków określonych w proponowanym rozporządzeniu.

W stanowiskach poparto wskazywany w założeniach kierunek, tj. określenia jednolitej procedury kontrolnej, niezależnie od tego, który organ właściwy (UKE lub UOKiK) prowadziłby postępowanie.

Sygnalizowano też, że w poddanych pod konsultacje założeniach brakuje precyzyjnej informacji, czy postępowanie odwoławcze będzie dokonywane w trybie sądowoadministracyjnym.

Pojawiły się wskazania UKE dotyczące potrzeby jaśniejszego rozróżnienia między postępowaniem kontrolnym a postępowaniem wyjaśniającym (które jawi się jako dublujące czynności z postępowania kontrolnego). Sugerowano też, by po zakończeniu kontroli organ przeprowadzający kontrolę, w przypadku stwierdzenia naruszeń, miał również możliwość wydawania zaleceń pokontrolnych. 

ZPP, AmCham, Startup Poland, Izba Gospodarki Elektronicznej, Związek Cyfrowa Polska rekomendują, aby podstawy do wszczęcia postępowania obejmowały wyłącznie niedociągnięcia w implementacji systemowych rozwiązań przewidzianych przez DSA, a nie pojedyncze kwestie merytoryczne.

 

Odpowiedzialność cywilna i postępowania sądowe: W ramach konsultacji otrzymano informacje zwrotne na temat kwestii związanych z odpowiedzialnością cywilną i postępowaniami sądowymi dotyczącymi naruszeń przepisów DSA.

 

Pojawiły się sceptyczne głosy wobec powierzenia Prezesowi UKE – jako koordynatorowi ds. usług cyfrowych – prawa wytaczania powództwa na rzecz odbiorcy usługi z tytułu naruszenia przepisów rozporządzenia, za jego zgodą, a także wstępowania, za zgodą powoda, do postępowania w każdym jego stadium.

 

Skargi na dostawców usług pośrednich: Zainteresowane strony przeanalizowały mechanizmy składania skarg przeciwko pośrednim dostawcom usług, podkreślając znaczenie odpowiedzialności w sferze cyfrowej.

 

Sugerowano, że w zakresie skarg na dostawców usług pośrednich należy rozstrzygnąć, czy organ ma zawsze obowiązek odpowiadania i wszczynania procedury na podstawie każdej skargi. Może to spowodować paraliż organu i doprowadzić do nadużyć. Rekomendacja swobody uznania organu w tym zakresie i wszczynanie postępowań wyłącznie z urzędu (Lewiatan, Izba Gospodarki Elektronicznej).

 

Europejska współpraca administracyjna: Omówiono współpracę między europejskimi organami administracyjnymi w celu zapewnienia spójności i harmonizacji egzekwowania przepisów DSA.

 

W tym zakresie Fundacja Panoptykon wskazywała, że w dalszych pracach należy bardziej kompleksowo uwzględnić zadania koordynatora związane ze współpracą międzynarodową i odpowiednio dostosować zasoby tego organu również do specyfiki tego obszaru i związanego z nim obciążenia.

 

Kary finansowe: Konsultacje obejmowały rozważania dotyczące kar finansowych jako środka zniechęcającego do nieprzestrzegania DSA.

 

Wskazano (IAB Polska, Lewiatan, Izba Gospodarki Elektronicznej), że konieczne jest wyjaśnienie, jak rozumieć należy pojęcie “obrotu” na potrzeby wyliczania kary za naruszenia przepisów DSA. W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 106 ust. 3 wskazano bowiem, co składa się na „obrót”, natomiast w prawie telekomunikacyjnym ustawodawca posługuje się pojęciem przychodu i w związku z tym stosuje się ogólne przepisy dotyczące obliczania przychodu dla celów podatku dochodowego. Pojęcia te powinny być rozumiane tożsamo w obu postępowaniach prowadzonych przez „właściwe organy”

 

 

Więcej: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wyniki-konsultacji-zalozen-wdrozenia-aktu-o-uslugach-cyfrowych-w-polsce

 

 

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o naszych publikacjach w www.odoserwis.pl dołącz do nas:

Facebook https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

Linkedin https://www.linkedin.com/company/odoserwis-pl/

 

-----------------------------------------------------

Wydawcą odoserwis.pl jest firma JDS Consulting świadcząca usługi outsourcingu Inspektora ochrony danych, doradztwa i audytu RODO; www.jds.com.pl

 

 

Dsa,
UE: Rozporządzenie o sztucznej inteligencji podpisane przez Coreper
UE: Rozporządzenie o sztucznej inteligencji podpisane przez Coreper
Hiszpania mianuje Krajową Komisję Rynków i Konkurencji (CNMC) koordynatorem usług cyfrowych w dążeniu do przejrzystości i zgodności z przepisami
Hiszpania mianuje Krajową Komisję Rynków i Konkurencji (CNMC) koordynatorem usług cyfrowych w dążeniu do przejrzystości i zgodności z przepisami
Mirosław Wróblewski rozpoczął pełnienie funkcji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Mirosław Wróblewski rozpoczął pełnienie funkcji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych