Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

UE: Rozporządzenie o sztucznej inteligencji podpisane przez Coreper

09/02/2024

Ai, Sztuczna Inteligencja, Ai Act,

Unia Europejska poczyniła kolejny znaczący krok w kierunku uregulowania sztucznej inteligencji (AI) poprzez podpisanie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji, powszechnie znanego jako AI Act. Podpisanie przez Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) stanowi ważny krok w wysiłkach UE na rzecz ustanowienia kompleksowych zasad wdrażania sztucznej inteligencji.


UE: Rozporządzenie o sztucznej inteligencji podpisane przez Coreper

UE: Rozporządzenie o sztucznej inteligencji podpisane przez Coreper

Skonsolidowany tekst ustawy o sztucznej inteligencji

 

Skonsolidowany tekst AI Act ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i praw podstawowych, jak określono w Karcie praw podstawowych UE. Warto zauważyć, że rozporządzenie o sztucznej inteligencji wyklucza bezpieczeństwo narodowe ze swojego zakresu, ale obejmuje demokrację, praworządność i ochronę środowiska.

 

Jedną z istotnych zmian w skonsolidowanym tekście jest definicja systemu sztucznej inteligencji, która jest teraz ściślej powiązana z definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Rozporzadzenie o sztucznej inteligencji wyjaśnia, że definicja systemów sztucznej inteligencji nie obejmuje prostszych tradycyjnych systemów oprogramowania lub podejść programistycznych opartych wyłącznie na regułach zdefiniowanych przez osoby fizyczne w celu automatycznego działania.

 

Zakazane praktyki związane ze sztuczną inteligencją

 

Ustawa o sztucznej inteligencji wprowadza zakazy dotyczące kilku praktyk związanych ze sztuczną inteligencją, w tym identyfikacja biometryczna w czasie rzeczywistym przez organy ścigania w publicznie dostępnych przestrzeniach, z wyjątkami.

 

Nieukierunkowane pobieranie obrazów twarzy do baz danych rozpoznawania twarzy.

Rozpoznawanie emocji w miejscu pracy i instytucjach edukacyjnych, z wyjątkami.

 

Kategoryzacja biometryczna oparta na określonych przekonaniach lub cechach, z ograniczeniami.

 

Predictive policing, z zastrzeżeniem określonych warunków.

 

W przypadku predykcyjnych działań policji zakaz nie ma zastosowania do systemów sztucznej inteligencji wykorzystywanych do wspierania ludzkiej oceny zaangażowania danej osoby w działalność przestępczą.

 

Ocena wpływu na prawa podstawowe

Rozporządzenie o sztucznej inteligencji nakłada na określone podmioty wdrażające obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu na prawa podstawowe. Obowiązek ten dotyczy organów podlegających prawu publicznemu, podmiotów prywatnych świadczących usługi publiczne oraz dostawców usług bankowych i ubezpieczeniowych korzystających z systemów AI wysokiego ryzyka. Ocena jest jednak wymagana tylko w odniesieniu do aspektów nieobjętych innymi obowiązkami prawnymi, takimi jak ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Modele AI ogólnego przeznaczenia (GPAI)

Ustawa o sztucznej inteligencji wprowadza przepisy dotyczące modeli GPAI, w tym obowiązki w zakresie aktualizowania dokumentacji technicznej i udostępniania jej organom.

 

Wymogi dotyczące dostarczania informacji i dokumentacji dostawcom usług niższego szczebla. Dodatkowe obowiązki dla modeli z ryzykiem systemowym, takie jak ocena ryzyka i ochrona cyberbezpieczeństwa. Klasyfikacja modeli GPAI w oparciu o możliwości, z okresem karencji na dostosowanie istniejących modeli. W odniesieniu do praw autorskich, modele GPAI muszą być zgodne z prawem autorskim UE i publicznie ujawniać podsumowanie treści wykorzystywanych do szkoleń.

 

Kolejne kroki: Ustawa o sztucznej inteligencji ma zostać poddana dalszej analizie, a komisje ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów (IMCO) oraz wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) mają głosować nad nią 13 lutego 2024 roku. Wysiłki UE na rzecz uregulowania sztucznej inteligencji odzwierciedlają jej zaangażowanie w równoważenie postępu technologicznego z gwarancjami praw człowieka, bezpieczeństwa i etycznego wdrażania sztucznej inteligencji.

 

Więcej: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5662-2024-INIT/en/pdf

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o naszych publikacjach w www.odoserwis.pl dołącz do nas:

Facebook https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

Linkedin https://www.linkedin.com/company/odoserwis-pl/

 

-----------------------------------------------------

Wydawcą odoserwis.pl jest firma JDS Consulting świadcząca usługi outsourcingu Inspektora ochrony danych, doradztwa i audytu RODO; www.jds.com.pl

 

 

Ai, Sztuczna Inteligencja, Ai Act,
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało wyniki konsultacji publicznych w sprawie wdrożenia rozporządzenia UE o usługach cyfrowych (DSA)
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało wyniki konsultacji publicznych w sprawie wdrożenia rozporządzenia UE o usługach cyfrowych (DSA)
Hiszpania mianuje Krajową Komisję Rynków i Konkurencji (CNMC) koordynatorem usług cyfrowych w dążeniu do przejrzystości i zgodności z przepisami
Hiszpania mianuje Krajową Komisję Rynków i Konkurencji (CNMC) koordynatorem usług cyfrowych w dążeniu do przejrzystości i zgodności z przepisami
Mirosław Wróblewski rozpoczął pełnienie funkcji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Mirosław Wróblewski rozpoczął pełnienie funkcji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych