Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie nałożenia kary finansowej na Bisnode (SENTENCJA)

Wyrok WSA w sprawie kary na spółkę Bisnode

sygn. II SA/WA 1030/19

30/12/2019

Obowiązek Informacyjny, Naruszeniue Przepisów Rodo, Odpowiedzialność Za Przetwarzanie Danych Użytkowników,

W marcu tego roku UODO nałożył na spółkę Bisnode karę za naruszenie RODO. WSA częściowo uchylił karę.


W dniu 11 grudnia br. zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie kary prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla spółki Bisnode za nieprzestrzeganie RODO nałożonej decyzją z 15 marca 2019 roku (patrz: Decyzja PUODO nakazująca dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz nakładająca karę (Bisnode.pl)).

 

WSA uchylił  decyzję w części dotyczącej nakazu spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych  prowadzących w przeszłości działalność gospodarczą. Uchylenie było wynikiem błędów proceduralnych. W tym zakresie Prezes UODO będzie musiał ponownie przeprowadzić postępowanie administracyjne zgodnie ze wskazaniami Sądu.

 

Natomiast argumentacja spółki, iż wysoki koszt wysyłki tej informacji pocztą tradycyjną nie może przesądzać o tym, że zachodzi przesłanka „niewspółmiernie dużego wysiłku” nie znalazła akceptacji WSA.

 

 

II SA/Wa 1030/19 - Wyrok WSA w Warszawie

 

 

SENTENCJA

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Maciejuk (spr.), Sędzia WSA Andrzej Góraj, Sędzia WSA Danuta Kania, , Bogumiła Kobierska, Protokolant starszy specjalista, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych 1. uchyla punkt 1 zaskarżonej decyzji w zakresie w jakim nakazuje ona B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. dopełnienie obowiązku podania informacji określonych w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. EU L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z dnia 23 maja 2018 r., str. 2) osobom fizycznym, których dane osobowe B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. przetwarza, prowadzącym w przeszłości jednoosobową działalność gospodarczą, którym informacje te nie zostały podane, 2. uchyla punkt 2 zaskarżonej decyzji, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie, 4. zasądza od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na rzecz B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 20.235 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania.

 

 

Wyrok WSA w Warszawie

 

Obowiązek Informacyjny, Naruszeniue Przepisów Rodo, Odpowiedzialność Za Przetwarzanie Danych Użytkowników,
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ujawnienia informacji o wynagrodzeniu nauczycieli
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ujawnienia informacji o wynagrodzeniu nauczycieli
Opublikowano uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Bisnode Polska sp. z o.o. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Opublikowano uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Bisnode Polska sp. z o.o. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.03.2019 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.03.2019 r.