Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji Abonamentu „ODOSERWIS.pl - Ekspert”
z dnia 26 listopada 2020 roku

  

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji w celu późniejszego zakupu abonamentu „ODOSERWIS.pl - Ekspert” i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344)

§ 2

Odoserwis.pl jest serwisem internetowym (dalej zwanym Serwisem), którego usługodawcą jest JDS Consulting sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelniczej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315726, NIP 1132742035.

 

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 4

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1, dalej zw. RODO, przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

4. Usługodawca – JDS Consulting sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie (kod 04-212), przy ul. Gorzelniczej 9.

5. Rezerwacja – wyrażenie przez Użytkownika woli późniejszego zakupu abonamentu „ODOSERWIS.pl - Ekspert” uprawniające go do nabycia ww. abonamentu w promocyjnej cenie 1788 zł netto (2199,24  zł brutto). Do dokonania Rezerwacji niezbędna jest Rejestracja.

6. Rejestracja – usługa bezpłatna udostępniana przez Usługodawcę dokonywana przez Usługobiorcę z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu dokonania Rezerwacji.

7. Regulamin – niniejszy regulamin wraz załącznikami określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy.

8. Serwis – serwis internetowy pod nazwą odoserwis.pl o tematyce ochrony danych osobowych dedykowany dla osób zajmujących się zawodowo problematyką ochrony danych osobowych.

9. Abonament „ODOSERWIS.pl - Ekspert” – usługa odpłatna polegająca na dostępie do płatnych i bezpłatnych treści w Serwisie oraz na możliwości korzystania z konsultacji telefonicznych w zakresie ochrony danych osobowych z ekspertami współpracującymi z Usługodawcą w godzinach pracy biura obsługi klienta (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach - 10.00 do 14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

§ 5

  1. Dokonując Rezerwacji Użytkownik wyraża wolę późniejszego zakupu abonamentu „ODOSERWIS.pl - Ekspert” za cenę 1788 zł netto (2199,24  zł brutto); cena regularna poza Rezerwacją 3576 zł netto, 4398,48 zł brutto.
  2. Rezerwacja jest bezpłatna i nie stanowi zakupu Abonamentu „ODOSERWIS.pl - Ekspert”, nie stanowi również zobowiązania Usługobiorcy do późniejszego zakup, a nadto nie rodzi również roszczenia po stronie Usługobiorcy do żądania od Usługodawcy sprzedaży Abonamentu „ODOSERWIS.pl - Ekspert”.
  3. Rezerwacja uprawnia Usługobiorcę do zakupu Abonamentu „ODOSERWIS.pl - Ekspert” w promocyjnej cenie, o której mowa ust. 1 w przypadku uruchomienia sprzedaży przez Usługodawcę.
  4. Usługodawca rozpocznie sprzedaż w przypadku gdy przekroczony zostanie minimalny próg ilościowy zarezerwowanych abonamentów tj. 50 abonamentów.
  5. W przypadku uruchomienia sprzedaży Usługobiorca otrzyma na podany w formularzu rejestracji Adres poczty elektronicznej informację o możliwości zakupu abonamentu „ODOSERWIS.pl - Ekspert” w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. W treści wiadomości Usługodawca przekaże Usługobiorcy kod rezerwacyjny uprawniający go do zakupu abonamentu „ODOSERWIS.pl - Ekspert”  w promocyjnej cenie 1788 zł netto (2199,24  zł brutto) oraz fakturę proforma opiewającą na ww. kwotę.
  6. W przypadku gdy Użytkownik nie dokonana zakupu i płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości Rezerwacja zostaje anulowana tj. Użytkownik traci możliwość zakupu  abonamentu „ODOSERWIS.pl - Ekspert”  w promocyjnej cenie 1788 zł netto (2199,24  zł brutto).

 

§ 6

1. Do korzystania z usług niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet.

2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

 

 

§ 7

1. Usługodawca na podstawie RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celach zgodnego z Regulaminem świadczenia usługi drogą elektroniczną, Rejestracji, Rezerwacji, wystawienia faktury proforma oraz rozpatrzenia reklamacji. Zakres danych niezbędnych do świadczenia usług dla firm/instytucja obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres firmy, NIP, dla Kont klient indywidualny: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.

2. Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest wymagane na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych. Prawa Usługobiorców mogą być ograniczone na podstawie obowiązujących krajowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Przysługujące Usługobiorcom prawa można wykonywać pisząc na adres e-mail: cok@odoserwis.pl lub wysyłając pismo na adres ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa.

4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorców, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W szczególności są to stosowane szyfrowane łącza połączone z rozpoznawaniem (uwierzytelnianiem) Usługobiorców.

5.Dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, lecz nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe Usługobiorców będą przekazywane dostawcom usług przechowywania danych oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia informatycznego. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z danych osobowych, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Usługodawcę.

7. Dane osobowe Usługobiorców pozyskane w związku z usługami będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy.

8. W uzasadnionych przypadkach, Usługobiorcy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Decyzje dotyczące Usługobiorców nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

§ 8

  1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje w wyniku Rejestracji.

 

  1. Użytkownikowi przez cały okres obowiązywania umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do odstąpienia konieczne jest wysłanie oświadczenia do Usługodawcy na adres cok@odoserwis.pl Umowa ulega rozwiązaniu również w momencie zakupu „ODOSEWIS Ekspert” albo z upływem terminu, o którym mowa w § 5 ust. 6. Umowa wygasa jeżeli w terminie roku od dnia wejścia w życie Regulaminu nie zostanie uruchomiona sprzedaż, o której mowa w § 5 ust. 3 i 4.

 

§ 9

1. Aby dokonać Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin.

2. Usługobiorca ma prawo wglądu do danych podanych w formularzu rejestracyjnym, a w razie potrzeby zmiany danych, Usługobiorcy przysługuje prawo do ich zmiany. W celu zmiany danych  podanych w formularzu należy wysłać wiadomość w formie elektronicznej na adres cok@odoserwis.pl.

 

§ 10

1. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres cok@odoserwis.pl.

2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Usługobiorcy.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w formie elektronicznej w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

6. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w ust. 4, wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).

 

§ 11

1. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, lub organizacyjnych, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.

4. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej cok@odoserwis.pl

5. Usługobiorcy przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

6. Usługobiorca – konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). Platforma ODR dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

8. Regulamin wchodzi w życie dnia 26 listopada 2020 r. i stanowi integralną część zawieranej z Usługodawcą umowy.