Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Kara za udostępnianie bez podstawy prawnej danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych

03/09/2020

Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, Odpowiedziałność Za Naruszenie Rodo, Kara Rodo,

Prezes PUODO nałożył na Głównego Geodetę Kraju administracyjną karę w wysokości 100 tys. złotych pieniężną za Naruszenie zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie w sposób umyślny bez podstawy prawnej na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków


Prezes UODO podjął decyzję o przeprowadzeniu czynności kontrolnych u Głównego Geodety Kraju na początku marca 2020 r. W toku tej kontroli GGK udostępnił jedynie dokumentację określającą środki organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz dowody potwierdzające wyznaczenie inspektora ochrony danych. W rezultacie w tej sprawie Prezes UODO nałożył na GGK administracyjną karę pieniężną (Decyzja z dnia 2 lipca 2020 r.), która  dotyczyła „braku współpracy z prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego uprawnień kontrolnych”. 

 

W dniu 24 sierpnia 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję nakładająca na Głównego Geodetę Kraju karę pieniężna w wysokości 100 tys.

 

Ze złożonych w toku postepowania zeznań wynika, że GGK publikuje na portalu GEOPORTAL2 informacje pozyskane z ewidencji gruntów i budynków (w tym numery ksiąg wieczystych) z 90 starostw powiatowych jedynie na podstawie zawartych z nimi porozumień. GGK w trakcie przeprowadzonego postępowania nie wskazał przepisu prawa, który stanowiłby podstawę prawną jego działania.

 

W ocenie Prezesa UODO, Główny Geodeta Kraju, zdając sobie sprawę z braku wyraźnej podstawy prawnej do przetwarzania numerów ksiąg wieczystych, zawarł porozumienia ze starostami, na postawie których pozyskał informacje z ewidencji gruntów i budynków (w tym numerów ksiąg wieczystych) prowadzonych przez starostów celem ich publikacji na GEOPORTAL2.

 

Organ nadzorczy uznał, że porozumienia te nie stanowią podstawy prawnej do udostępniania danych, w tym numerów ksiąg wieczystych. Podstawa taka musi wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Mając na uwadze powyższe, Prezes UODO uznał, że doszło do udostępniania danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2 bez podstawy prawnej. Takie działanie skutkuje naruszeniem przez Głównego Geodetę Kraju art. 5 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 RODO.

 

Decyzja PUODO

 

Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, Odpowiedziałność Za Naruszenie Rodo, Kara Rodo,
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (46)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (46)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (45)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (45)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (44)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (44)