Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw obywatelskich dotyczącego zarządzania pomocą kierowaną do osób bezrobotnych (profilowanie).

Wyrok TK dotyczący profilowania osób bezrobotnych

K 53/16

12/03/2019

Profilowanie, Prawa Pracownicze, Przetwarzanie Danych Osobowych,

Urzędy pracy ustalają dla osób bezrobotnych profil, na podstawie którego, określa się forma pomocy dla bezrobotnego. W celu ustalenia profilu urząd zbiera dane osobowe bezrobotnego, m.in. wiek, płeć, wykształcenie, stopień niepełnosprawności, umiejętności, uprawnienia i doświadczenie zawodowe, miejsce zamieszkania i czas pozostawania bez pracy. Te pozyskiwane przez urząd informacje zawierają dane wrażliwe. W dniu 6 czerwca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) orzekł, że uregulowanie w rozporządzeniu zasad przypisywania przez urząd pracy profilu osobie bezrobotnej jest niezgodne z konstytucją. Zdaniem TK regulacja odnosząca się do tej kwestii powinna znaleźć się w ustawie. Orzeczenie wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od opublikowania.


WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 czerwca 2018 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Jędrzejewski – przewodniczący
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres – sprawozdawca
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 czerwca 2018 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, ze zm.) w zakresie, w jakim pomija wprowadzenie adekwatnego środka zaskarżenia czynności ustalenia dla bezrobotnego profilu pomocy, z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji, a także z art. 13 w związku z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.),

2) art. 34a ust. 3c ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 47 oraz art. 51 ust. 1 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

3) § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. poz. 631) z art. 47 oraz art. 51 ust. 1 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

 

o r z e k a:

 

1. Art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543, 2371 i 2494 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730 i 858) w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnego środka zaskarżenia czynności ustalenia dla bezrobotnego profilu pomocy, jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 34a ust. 3c ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 51 ust. 1 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

II

Przepis wymieniony w części I w punkcie 2 traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ponadto p o s t a n a w i a:

 

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

 

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

 

Zbigniew Jędrzejewski
Grzegorz Jędrejek 
Leon Kieres
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

 

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw obywatelskich dotyczącego zarządzania pomocą kierowaną do osób bezrobotnych (profilowanie)

 

Profilowanie, Prawa Pracownicze, Przetwarzanie Danych Osobowych,
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2015 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2015 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2014 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2014 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r.