Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Kontrole przestrzegania RODO w roku 2019

25/01/2019

Urząd Ochrony Danych Osobowych, Kontrole Puodo, Kontrole Z Ochrony Danych Osobowych, Monitoring,

W dniu 24 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych został opublikowany Plan kontroli sektorowych na 2019 rok


UODO przedstawił swój roczny plan, według którego w roku 2019 zamierza  zweryfikować  przetwarzanie danych osobowych w takich obszarach, jak: telemarketing, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów.

 

Zaplanowane kontrole podyktowane są głównie licznymi sygnałami (w tym skargami, pytaniami i zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych) wskazującymi na zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w ww. obszarach działalności – informuje UODO.

 

 

Roczny plan kontroli sektorowych na 2019 rok  

 


sektor publiczny

 

 1. Miejski monitoring wizyjny (kontynuacja kontroli sektorowych z 2018 r.).
 2. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe.
 3. Sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych.
 4. System identyfikacji i monitoringu odpadów.
 5. Sposób prowadzenia i zabezpieczenia przez spółdzielnie mieszkaniowe rejestru członków.  

 


sektor prywatny 

 

 1. Telemarketing.  
 2. Brokerzy danych w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
 3. Profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. 

 


sektor organów ścigania i sądów 

 

 1. Policja - środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobiegnięcie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu nośników danych, realizacja obowiązków związanych z wewnętrzną obsługą oraz notyfikacją w PUODO naruszeń ochrony danych osobowych.
 2. Straż Graniczna - ustalenie środków mających na celu zapobiegnięcie nieuprawnionemu wprowadzaniu danych osobowych oraz nieuprawnionemu oglądaniu, zmienianiu lub usuwaniu przechowywanych danych osobowych oraz  zapobieżenie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych podczas ich przekazywania lub podczas przenoszenia nośników danych.
 3. Areszty Śledcze - środki mające na celu zapobieżenie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych podczas ich przekazywania lub podczas przenoszenia nośników danych, a także zapewnienie osobom, uprawnionym do korzystania z systemu zautomatyzowanego przetwarzania, dostępu wyłącznie do danych osobowych objętych posiadanym przez siebie uprawnieniem, sposoby udostępniania danych osobowych osadzonych, podstawy prawnej, celu i zakresu ich udostępniania. 
 4. Systemy SIS/VIS - kontrolą objęte będą podmioty uprawnione do dostępu do systemów SIS/VIS. Zakresem kontroli objęta będzie realizacja zadań wynikających z: · Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L z 2008 r. Nr 218/60). · Rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4). · Decyzja Rady nr 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 2007.205.63). · Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2018, poz. 134).  
   

 

sektor zdrowia, zatrudnienia i szkolnictwa 

 

 1. Szkoły i placówki oświatowe - przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego (cd. sektora rozpoczętego w IV kwartale 2018 r.). 
 2. Pracodawcy - przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.
 3. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych - przetwarzanie danych osobowych w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej w ramach realizacji praw pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN KONTROLI SEKTOROWYCH UODO NA ROK 2019

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, Kontrole Puodo, Kontrole Z Ochrony Danych Osobowych, Monitoring,
Decyzja PUODO z dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Decyzja PUODO z dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (41)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (41)
Wyciek danych osobowych studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Postępowanie zostało wszczęte
Wyciek danych osobowych studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Postępowanie zostało wszczęte