Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Prawo do otrzymania kopii uchwały rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej zawierającej dane osobowe

13/11/2016

Czy członek spółdzielni ma prawo do otrzymania kopii uchwały rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej zawierającej dane osobowe czy może należy dane zanonimizować?

Zgodnie z art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

ust. 1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

ust. 2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

 

Tak samo stanowi także art. 18 § 2 ust. 3 Prawa spółdzielczego

§ 2. Członek spółdzielni ma prawo:

ust. 3 otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 oraz z 2015 r. poz. 201).

 

„Prawo członka spółdzielni do zaznajamiania się z wymienionymi w art. 18 § 2 ust. 3 Prawa spółdzielczego dokumentami spółdzielni oznacza prawo do poznania treści tych dokumentów, a nie tylko wglądu do nich, czy zobaczenia ich na własne oczy. Jeżeli zatem poznanie treści dokumentów, w przypadku konkretnego członka spółdzielni wymaga nie tylko pobieżnego ich przeczytania, ale także wykonania samodzielnego odpisu - własnoręcznie lub w formie fotokopii na własny koszt, to brak jest jakiegokolwiek racjonalnego powodu, aby taką formę zaznajomienia się z dokumentami uznać za sprzeczną z prawem lub z innych względów niedopuszczalną.” (tak Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrok z dnia 30 lipca 2015 r. , sygn. akt I ACa 262/15).

 

A zatem należy członkowi spółdzielni wydać kopię uchwał rady nadzorczej bez jakichkolwiek zmian, bez anonimizacji danych osobowych.

 

 

Administrator danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej
Realizacja obowiązku informacyjnego wobec mieszkańca, którego dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi projektu bezpłatnego parkowania
Udostępnienie członkowi Spółdzielni Mieszkaniowej dokumentów dotyczących umów o pracę i umowy układu zbiorowego pracy